Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN
Przed zakupem działki sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego? Jak się go opracowuje? Co oznacza dla zwykłego obywatela? Okazuje się, że nie zawsze posiadając np. działkę budowlaną możemy na niej postawić dom naszych marzeń. To co, gdzie i jak możemy zbudować reguluje właśnie plan zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to akt prawa miejscowego podejmowany uchwałą rady gminy, składający się z części graficznej i tekstowej. Jest on bardzo istotny dla posiadaczy nieruchomości oraz dla osób, które nieruchomość chcę nabyć lub postawić budynek na danym gruncie. Określa on bowiem warunki zagospodarowania terenu, wskazuje rozmieszczenie inwestycji celu publicznego (np. wydzielenie gruntów pod drogi publiczne, linie kolejowe, lotniska, cmentarze) oraz określa przeznaczenie gruntów.

Plan prawdę Ci powie

Przed zakupem działki lub domu bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Z niego dowiemy się: jakie jest przeznaczenie interesującego nas gruntu (czy jest to działka rolna, rekreacyjna czy budowlana), jakie gmina ma plany w odniesieniu do sąsiadujących z gruntem terenów, czy działka nie leży przypadkiem na terenie, gdzie obowiązuje zakaz budowy, pod jakie media podłączona jest działka.

Poza tym MPZP może zawierać regulacje dotyczące rodzaju zabudowy, jaka może stanąć na danej działce. Określać może: rodzaj budynków (czy można postawić na danej działce dom jednorodzinny, bliźniaczy czy szeregowy), kąt nachylenia dachów, a czasem kolor dachówki, wysokość domów (budynek piętrowy czy parterowy), linię zabudowy, a nawet rodzaj działalność gospodarczej, jaka może być wykonywana na danej działce. MPZP dostępny jest do wglądu w wydziałach architektury urzędu właściwej gminy, gdzie można zapoznać się z planem i otrzymać wypisy i wyrysy (za opłatą od kilkudziesięciu do stu złotych). By dokonać wglądu nie trzeba być właścicielem działki. Jeśli teren, jaki nas interesuje nie został uwzględniony i opisany w planie, należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Jak tworzony jest plan?

miejski plan zagospodarowania przestrzennego
MPZP opracowywany jest odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed podjęciem uchwały wójt, burmistrz lub prezydent miasta ogłasza w prasie, że przystępować będzie do opracowania planu i oczekuje na ewentualne wnioski mieszkańców, co do tego, co umieścić w planie. Przykładowo można wnioskować o uwzględnienie ścieżek rowerowych na danym obszarze, przeznaczenie określonych terenów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, zmianę przeznaczenia terenu pod budowę drogi na teren przeznaczony pod publiczną zieleń parkową, itp. Kolejny etap to analizowanie nadesłanych wniosków. Następnie projekt jest przygotowywany. Uwzględnia się również to, jak przyjęte w planie rozwiązania wpłyną na środowisko i ekonomię. Plan zaakceptowany przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, przekazywany jest do zaopiniowania m. in. władzom gmin sąsiednich, komisji urbanistyczno-architektonicznej, urzędowi wojewódzkiemu, konserwatorowi zabytków, policji, straży pożarnej. Kolejny etap to wystawienie projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 21 dni. W tym czasie możliwe jest zorganizowanie dyskusji publicznej nad propozycjami zawartymi w projekcie. Do projektu można składać uwagi, które muszą zostać rozpatrzone. Jeśli zostaną uwzględnione, projekt wraca do etapu zaopiniowania i uzgodnienia. Kolejny etap to uchwalenie planu MZPZ przez radę gminy (lub miasta). Uchwalony plan przekazywany jest wojewodzie, by ten mógł ocenić jego zgodność z prawem. Jeśli wojewoda nie ma zastrzeżeń, MPZP zostaje ogłoszony w dzienniku urzędowym odpowiedniego województwa.

Dlaczego warto sprawdzić?

Biorąc pod uwagę ogólne koszty związane z zakupem nieruchomości lub budową domu, kilkadziesiąt złotych wydanych na uzyskanie wypisów i wyrysów z MPZG wydaje się bardzo rozsądną inwestycją. Przede wszystkim dlatego, że uchronić nas może od dokonania zakupu czy zaangażowania się w inwestycję, która nie będzie spełniać naszych oczekiwań. Poza tym warto uczestniczyć w procesie projektowania takiego planu, ponieważ jako obywatele możemy mieć realny wpływ na to, jak zagospodarowany zostanie teren nie tylko wokół naszego gruntu, ale również teren całego miasta.

Wyślij wiadomość