Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN
Drzewa na działce – kojący cień czy problem?

Kupując działkę często zwracamy uwagę na szereg, naszym zdaniem, ważnych informacji odnośnie jej ceny, lokalizacji, czy objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a jeżeli nie, to co przewiduje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy na działkę zostały wydane warunki zabudowy i pozwolenie na budowę, czy i jakie media są dostępne.

Wszystkie te czynniki są bez wątpienia bardzo ważne i bez odpowiedniej wiedzy na ich temat nie możemy podjąć decyzji o zakupie. W tym miejscu polecam uwadze jeszcze jeden często pomijany przez właścicieli i klientów aspekt, który może przesądzić o opłacalności transakcji zakupu, a który tak naprawdę daje się zauważyć gołym okiem przy pierwszej wizji lokalnej naszego przyszłego celu zakupowego. Mam tu na myśli drzewa i krzewy porastające działkę.

To, co powinniśmy wiedzieć na temat zalesienia działki, znajduje się w Ustawie o Ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., która precyzyjnie określa zakres przedmiotowy zagadnienia, które nas interesuje, a jej nowelizacja z 21 maja 2010 r. zmienia zakres konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów porastających działkę, jak również opłat z tym związanych.

Zmiany po nowelizacji ustawy

Do tej pory stan prawny zwalniał z uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, których wiek nie przekraczał 5 lat. Po nowelizacji obowiązku uzyskania zezwolenia zwolniono drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat. Zezwolenie, o którym mowa, trzeba uzyskać u odpowiedniego organu samorządowego, wójta gminy, burmistrza, bądź prezydenta miasta. Brak zgody na wycinkę często okazuje się bardzo kosztowny.

Wycinka drzew – przeczytaj, nim to zrobisz

Planując rozpoczęcie inwestycji budowlanej należy pamiętać, że prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom, a zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie te wskazane w Ustawie, a więc:

 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
 • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Chęć usunięcia drzew lub krzewów musi poprzedzać wizyta w najbliższym urzędzie gminy lub miasta celem złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew.


Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela,
2. tytuł prawny władania nieruchomością,
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Rysunek, o którym mowa w art., 83.1 pkt 8 Ustawy, nie musi spełniać żadnych przesłanek formalnych. Jego dołączenie powinno ułatwić rozeznanie, które drzewa stanowią przedmiot wniosku oraz ocenę i przyczyny uzasadniające usunięcie tych konkretnych drzew lub krzewów. W przypadku, gdy nieruchomość, na której rośnie drzewo, jest wpisana do rejestru zabytków lub jeśli drzewo znajduje się na obszarze objętym ochroną krajobrazową, potrzebna będzie również dodatkowa zgoda jednostki zarządzającej terenem chronionym lub zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodnie z postanowieniami dodanego art. 83 ust 2c Ustawy, „organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust 1., przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych”. Wprowadzone rozwiązanie może znacznie przedłużać cały proces uzyskiwania zezwolenia a w dodatku może dostarczać wielu problemów związanych z posiadaniem lub nie olbrzymiej wiedzy przyrodniczej przez urzędników.

KOSZTY

Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Za wydanie pozwolenia na wycinkę zazwyczaj nie jest pobierana żadna opłata, z wyjątkiem sytuacji, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Natomiast opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu. Istnieje możliwość tzw. „kompensacji przyrodniczej” czyli zgody organu właściwego wydającego zezwolenie na przesadzenie ich w inne miejsce lecz nawet w takiej sytuacji opłata jest naliczona natomiast jej zapłata odraczana jest na okres 3 lat. Po tym okresie ustala się żywotność przesadzonych drzew i krzewów, co stanowi podstawę do umorzenia opłaty bądź jej uregulowania niezwłocznie po tym terminie.

Opłata jest pobierana na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki nie mogą jednak przekraczać określonych, maksymalnych opłat za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Stawki są modyfikowane i publikowane co roku obwieszczeniem Ministra Środowiska. Obecnie stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 kształtują się następująco: (Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. (poz. 963))

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM

Wielkość obwodu pnia w cm Stawki opłat za 1 cm w zł:

 • 1 do 25 – 319,40 zł
 • 2 od 26 do 50- 485,03 zł
 • 3 od 51 do 100 – 757,13 zł
 • 4 od 101 do 200 – 1183,02 zł
 • 5 od 201 do 300 – 1774,52 zł
 • 6 od 301 do 500 – 2484,32 zł
 • 7 od 501 do 700 – 3194,12 zł
 • 8 powyżej 700 – 4140,55 zł

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

1. Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew -12,80 zł
2. Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona – 34,81 zł
3. Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik – 84,67 zł
4. jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew – 319,40 zł

W przypadku, kiedy drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień jest traktowany odrębnie i mamy do opłacenia dwa drzewa. W przypadku usuwania pojedynczego drzewa opłata za zezwolenie jest wyliczana według wzoru: obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm razy stawka za dany gatunek drzewa ustalona rozporządzeniem ministra ochrony środowiska. Zdecydowanie łatwiej jest obliczyć koszty zezwolenia, gdy wycinamy kilka krzewów. Wówczas opłata jest stała i wynosi 231,28 zł za m² gruntu porośniętego krzewami. Pamiętajmy, szczególnie podmioty gospodarcze, że również w przypadku zrezygnowania z trawnika lub rabaty kwiatowej poniesiemy opłaty dla trawników – 54,41 zł, dla kwietników – 467,29 zł.

Przeliczając koszt wycinki jednego dorodnego cisu, opłata za pozwolenie może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo, opłaty te mogą być wyższe nawet o 100% w przypadku, gdy drzewo znajduje się na terenie prawnie chronionym, takim jak: uzdrowisko lub znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni chronionej.

Kary pieniężne za usunięcie drzew bez stosownego pozwolenia, są naliczane administracyjnie i zwiększają koszt usunięcia drzew nawet do 50% ich wartości wyliczanej w wyżej wymienionego wzoru. Jak widać pomimo wysokich opłat za usunięcia drzew, warto załatwić te formalności, gdyż kary za samowolne wycięcie drzew stanowią wielokrotność opłat  za pozwolenie a samowolna wycinka drzew staje się zupełnie nieopłacalna. Często również może się okazać, że koszt wycinki drzew znacząco przewyższa cenę działki i zakup jej staje się zupełnie nieopłacalny.

Wyślij wiadomość