Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN
Klasyfikacja gruntów budowlanych

Każda nieruchomość, niezależnie od typu, lokalizacji, przeznaczenia czy materiałów użytych
podczas budowy, musi znajdować się na gruncie. Jednak nie wszystkie grunty nadają się pod
wybudowanie wszystkich typów nieruchomości, a niektóre nie nadają się do postawienia żadnej
nieruchomości. Grunty budowlane są podzielone ze względu na nośność, na którą z kolei wpływa
bardzo dużo różnych czynników.

Najlepsze grunty

Najlepszym gruntem budowlanym będą grunty naturalne, zwane również gruntami rodzimymi.
Charakteryzują się one tym, że powstały one w wyniku procesów naturalnych, a więc zaliczają się
do nich między innymi takie materiały jak skała, minerały lub materia organiczna. Grunty naturalne
można podzielić na grunty niespoiste oraz grunty spoiste. Grunty niespoiste, zwane także gruntami
sypkimi, to duża ilość sypkiego materiału mniej lub bardziej ze sobą powiązana. Do materiałów
sypkich zalicza się między innymi żwir oraz pospółki. Ponadto zaliczają się do nich różnego
rodzaju piaski, między innymi piaski drobnoziarniste, średnioziarniste, gruboziarniste oraz piaski
pylaste. Znajomość materiału, z którego składa się grunt jest bardzo ważna, gdyż od tego zależy jak
bardzo nośny jest grunt. Wielkość uziarnienia wpływa bezpośrednio na nośność gruntu,
gdyż grubsze ziarna gruntów sypkich wpłyną na mniejsze powierzchnie między nimi, co będzie
świadczyło o wytrzymałości gruntu. O budynkach, które mogą zostać zbudowane na danym gruncie
szybkim będzie decydował stopień zagęszczenia, który jest jednym z czynników ważnym przy
projektowaniu domu. Jeśli jego wartość wynosi mniej niż 0,33 to grunt jest luźny, a przy
wartościach powyżej 0,8 jest on bardzo zagęszczony. Kolejnym czynnikiem decydującym o
nośności jest stopień wilgotności. Najbardziej optymalna wartość tego czynnika pod budowę to od
0,4 do 0,8, czyli grunty wilgotne. Zarówno mniejsze jak i większe wartości nie są odpowiednie dla
budownictwa. Z koeli grunty spoiste to między innymi iły, iły piaszczyste i pylaste, gliny, gliny
piaszczyste, pylaste i zwięzłe, pyły i pyły piaszczyste. Dla tych gleb najważniejszym czynnikiem
jest stopień plastyczności, jeśli nie przekracza on 0,25 (czyli jest zwarty, półzwarty lub
twardoplastyczny) to gleba będzie najbardziej przydatna do budownictwa.

Grunty nie nadające się pod budowę

Grunty nie nadające się pod budowę należące do grupy gruntów rodzimych to grunty organiczne,
czyli torfy, namuły i piaski próchnicze. Mają one zbyt małą nośność aby mogły nadawać się do
budownictwa. Części organiczne zawarte w tych glebach będą wydzielać nieprzyjemny zapach,
zmieniają objętość oraz mogą powodować przyspieszanie korozji elementów betonowych i
metalowych
. Innym gruntem który raczej nie nadaje się pod budownictwo to grunty nasypowe.
Różnią się one od gruntów rodzimych tym, że powstały one w wyniku działania człowieka. Mogą
to być grunty kwalifikowane, które są przeznaczone pod postawienie fundamentów lub jako
podbudowa drogi, specjalnie układanych i zagęszczanych mechanicznie. Tak przygotowane grunty
mogą być użyte pod budowę. Jednak niektóre grunty nasypowe niekontrolowane są składowiskami
różnych innych gruntów. Nie nadają się one pod budowę jakiegokolwiek budynku. Jednak w
przypadku gruntów czas odgrywa duże znaczenie, gdyż obszary nie nadające się pod budowę
zostaną zagęszczone przez człowieka lub zostaną zagęszczone pod wpływem własnego ciężaru
przez dłuższy czas to takie obszary mogą nadawać się do postawiania lekkich budynków.

Podsumowując

Odpowiednia klasa gruntu ma bardzo duży wpływ na możliwości budowania nieruchomości na
danej działce. Do największych inwestycji będą potrzebne grunty najlepszego gatunku, o
największej nośności. Do budowania własnego domu równie dobre będą grunty o nieco niższej
klasie. Jednak na niektórych gruntach nie można budować żadnych nieruchomości, jednak z czasem lub za pomocą działań człowieka te grunty mogą zostać użyte pod budowę.

Wyślij wiadomość